• Top
  • Dasar privasi

Communications Inn Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai “syarikat kami”) mengendalikan maklumat peribadi pengguna dalam perkhidmatan yang disediakan di laman web ini (selepas ini dirujuk sebagai “perkhidmatan ini”) seperti berikut. Kami telah menetapkan dasar privasi ( selepas ini dirujuk sebagai “dasar ini”) seperti berikut.

Perkara 1 (Maklumat Peribadi)
“Maklumat peribadi” merujuk kepada “maklumat peribadi” seperti yang ditakrifkan dalam Undang-undang Perlindungan Maklumat Peribadi, dan merupakan maklumat tentang individu yang masih hidup, termasuk nama, tarikh lahir, alamat, nombor telefon, maklumat hubungan, dll. Ia merujuk kepada maklumat yang boleh mengenal pasti individu tertentu daripada penerangan, dsb., data yang berkaitan dengan penampilan muka, cap jari, cap suara, dan maklumat yang boleh mengenal pasti individu tertentu daripada maklumat sahaja seperti nombor penanggung insurans kad insurans kesihatan (maklumat pengenalan diri). .

Perkara 2 (Kaedah Mengumpul Maklumat Peribadi)
Kami mungkin meminta maklumat peribadi seperti nama, tarikh lahir, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nombor akaun bank, nombor kad kredit, nombor lesen memandu, dsb. apabila pengguna mendaftar untuk digunakan. Selain itu, rekod transaksi dan maklumat yang berkaitan dengan pembayaran, termasuk maklumat peribadi pengguna, yang dibuat antara pengguna dan rakan kongsi perniagaan, dsb., akan dikongsi dengan rakan kongsi perniagaan kami (termasuk pembekal maklumat, pengiklan, destinasi pengedaran iklan, dsb.). ( selepas ini dirujuk sebagai “Rakan Kongsi”), dsb.

Perkara 3 (Tujuan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi)
Tujuan Syarikat mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi adalah seperti berikut.

Untuk menyediakan dan mengendalikan perkhidmatan kami
Untuk menjawab pertanyaan pengguna (termasuk pengesahan identiti)
Untuk menghantar e-mel tentang ciri baharu, kemas kini, kempen, dsb. perkhidmatan yang digunakan pengguna dan perkhidmatan lain yang disediakan oleh Syarikat
Untuk menghubungi anda sekiranya perlu untuk penyelenggaraan, notis penting, dsb.
Untuk mengenal pasti pengguna yang telah melanggar Syarat Perkhidmatan atau pengguna yang cuba menggunakan perkhidmatan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak adil, dan menolak penggunaannya.
Untuk membenarkan pengguna melihat, menukar atau memadam maklumat berdaftar mereka sendiri dan melihat status penggunaan
Untuk menagih pengguna untuk yuran penggunaan dalam perkhidmatan berbayar
Tujuan bersampingan dengan tujuan penggunaan di atas

Perkara 4 (Perubahan tujuan penggunaan)
Kami akan menukar tujuan penggunaan maklumat peribadi hanya jika semunasabahnya diiktiraf bahawa tujuan penggunaan adalah berkaitan dengan tujuan sebelum perubahan.
Jika tujuan penggunaan diubah, tujuan yang diubah itu hendaklah dimaklumkan kepada pengguna atau diumumkan di laman web ini dengan kaedah yang ditetapkan oleh Syarikat.

Perkara 5 (Pemberian Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga)
Kami tidak akan memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan kebenaran pengguna terlebih dahulu, kecuali dalam kes berikut. Walau bagaimanapun, ini tidak termasuk kes yang dibenarkan oleh Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan undang-undang dan peraturan lain.
Apabila perlu untuk melindungi nyawa, badan atau harta seseorang dan sukar untuk mendapatkan persetujuan orang itu
Apabila ia amat perlu untuk meningkatkan kesihatan awam atau menggalakkan perkembangan yang sihat kanak-kanak, dan sukar untuk mendapatkan persetujuan individu tersebut.
Apabila perlu untuk bekerjasama dengan agensi kebangsaan, kerajaan tempatan, atau orang yang diamanahkan oleh mereka dalam menjalankan urusan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan, dan mendapatkan persetujuan orang yang berkenaan mengganggu pelaksanaan urusan apabila terdapat risiko daripada
Apabila perkara berikut telah diumumkan atau diumumkan lebih awal dan Syarikat telah memaklumkan Suruhanjaya Perlindungan Maklumat Peribadi
Termasuk peruntukan kepada pihak ketiga dalam tujuan penggunaan
Item data yang diberikan kepada pihak ketiga
Cara atau kaedah peruntukan kepada pihak ketiga
Berhenti memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga atas permintaan orang tersebut
Bagaimana untuk menerima permintaan orang itu
Walau apa pun peruntukan perenggan sebelumnya, dalam kes berikut, penerima maklumat itu bukanlah pihak ketiga.
Apabila kami penyumberan luar semua atau sebahagian daripada pengendalian maklumat peribadi dalam skop yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan
Apabila maklumat peribadi diberikan bersama-sama dengan penggantian perniagaan disebabkan penggabungan atau sebab lain
Apabila maklumat peribadi digunakan bersama dengan orang tertentu, fakta itu, item maklumat peribadi yang akan digunakan bersama, skop pengguna bersama, tujuan penggunaan pengguna, dan Apabila nama orang yang bertanggungjawab untuk pengurusan maklumat peribadi dimaklumkan kepada orang itu terlebih dahulu atau diletakkan dalam keadaan di mana orang itu boleh mengetahuinya dengan mudah

Perkara 6 (Pendedahan Maklumat Peribadi)
Apabila orang itu meminta pendedahan maklumat peribadi, kami akan mendedahkannya kepada orang itu tanpa berlengah-lengah. Walau bagaimanapun, jika pendedahan tersebut termasuk di bawah mana-mana yang berikut, kami mungkin tidak mendedahkan semua atau sebahagian daripadanya, dan jika kami memutuskan untuk tidak mendedahkannya, kami akan memberitahu anda tanpa berlengah-lengah. Bayaran sebanyak 1,000 yen akan dikenakan untuk setiap pendedahan maklumat peribadi.
Apabila terdapat risiko memudaratkan nyawa, badan, harta benda atau hak dan kepentingan lain orang atau pihak ketiga
Apabila terdapat risiko halangan yang ketara terhadap pelaksanaan perniagaan kami yang betul
Dalam kes pelanggaran undang-undang dan ordinan lain.
Walau apa pun peruntukan perenggan sebelumnya, pada dasarnya, maklumat selain daripada maklumat peribadi seperti maklumat sejarah dan maklumat ciri tidak akan didedahkan.

Perkara 7 (Pembetulan dan Pemadaman Maklumat Peribadi)
Jika maklumat peribadi pengguna sendiri yang dipegang oleh Syarikat adalah maklumat yang salah, pengguna hendaklah membetulkan, menambah atau memadam maklumat peribadi (selepas ini dirujuk sebagai “pembetulan, dsb.”) kepada Syarikat mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Syarikat. ) boleh dituntut.
Jika kami menerima permintaan daripada pengguna dalam perenggan sebelumnya dan menentukan bahawa adalah perlu untuk membalas permintaan itu, kami akan membetulkan maklumat peribadi tanpa berlengah-lengah.
Jika Syarikat membuat pembetulan, dsb. berdasarkan peruntukan perenggan sebelumnya, atau jika ia memutuskan untuk tidak membuat pembetulan, dsb., ia akan memberitahu pengguna tanpa berlengah-lengah.

Perkara 8 (Penggantungan penggunaan maklumat peribadi, dsb.)
Syarikat akan menggantung atau memadam penggunaan maklumat peribadi (selepas ini dirujuk sebagai “penggunaan ), kami akan menjalankan siasatan yang diperlukan tanpa berlengah-lengah.
Jika ditentukan bahawa adalah perlu untuk menjawab permintaan berdasarkan hasil siasatan dalam perenggan sebelumnya, kami akan berhenti menggunakan maklumat peribadi tanpa berlengah-lengah.
Jika Syarikat menggantung penggunaan, dsb. berdasarkan peruntukan perenggan sebelumnya, atau memutuskan untuk tidak menggantung penggunaan, dsb., Syarikat akan memberitahu pengguna tanpa berlengah-lengah.
Walau apa pun dua perenggan sebelumnya, dalam kes di mana penggantungan penggunaan, dsb. melibatkan sejumlah besar wang atau kes lain yang sukar untuk menggantung penggunaan, dsb., langkah alternatif yang perlu boleh diambil untuk melindungi hak dan kepentingan Dalam kes ini, langkah alternatif ini hendaklah diambil.

Perkara 9 (Perubahan kepada Dasar Privasi)
Kandungan dasar ini boleh diubah tanpa memberitahu pengguna, kecuali untuk undang-undang dan peraturan dan perkara lain yang dinyatakan sebaliknya dalam dasar ini.
Melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Syarikat, dasar privasi yang diubah akan berkuat kuasa dari masa ia disiarkan di laman web ini.

Perkara 10 (Titik hubungan untuk pertanyaan)
Untuk pertanyaan mengenai polisi ini, sila hubungi pusat hubungan berikut.

Alamat: 4-3-17 Shinjuku, Tokyo 160-0022 RAMALAN Shinjuku SOUTH 6F
Nama syarikat: Communication’s Inn
Wakil Pengarah: Ken Takahashi
Alamat e-mel: info@communications-inn.co.jp